Finanční možnosti realizace jazykové výuky

Předplacení výuky

Předplacená výuka vychází finančně výhodněji. Předplatit si lze jednu či více lekcí a to i na několik měsíců dopředu. Cena může být stanovena individuálně podle náročnosti výuky, spolehlivosti studenta a časových dispozic lektora. Cena je přímo úměrná době výuky. Výuka se platí v hotovosti přímo na hodině nebo převodem na účet.

Zaměstnanecký benefit

Výuka cizího jazyka patří k nejčastěji nabízeným pracovním benefitům. Předností je především její vzájemná výhodnost – jednak pro zaměstnavatele v rámci zvyšování kvalifikace personálu, ale také pro samotné zaměstnance z hlediska osobního rozvoje. Požadavky na znalost cizích jazyků se objevují v inzerátech stále častěji. V tuzemsku je ale pořád řada lidí, kteří se jinak než mateřštinou nedomluví. Firemní poptávka po jazykovém vzdělávání tak stoupá a spolu s ní také ochota podniků investovat do nabídky jazykových kurzů pro své zaměstnance.

Někteří zaměstnavatelé preferují dlouhodobou výuku cizích jazyků jiní spíše podporují individuální jazykové vzdělávání, či v případě nově vzniklé potřeby uhrazení krátkodobého intenzivního kurzu.

Motivace zaměstnanců je základním kamenem každé firemní kultury. Kvalitní zaměstnance je třeba si udržet. 

Výuka dotovaná EU

Dotační výuku považujeme za velmi efektivní způsob vzdělávání. Kurz může být zaměřen na komunikační prostředí Vaší firmy. Také témata a slovní zásoba jsou voleny na základě Vašich požadavků. Tento typ vzdělávání je vhodný pro všechny jazykové úrovně od A1 (podle SERR).

V minulosti jsme za dotační podpory vzdělávali ve více než 10 společnostech. Projekty mohou být od jednoho po několik kurzů, v různých úrovních, zaměření a intenzity. Běžně jsme schopni obstarat 10 až 15 kurzů při oznámení začátku alespoň 14 dní dopředu. Vše záleží na požadované odbornosti.

Fakt, že jsme schopni školit zaměstnance na velice vysoké odborné úrovni Vám rádi doložíme našimi referencemi na dotační výuku ( reference ve Vašem odvětví na vyžádání), které Vám rádi zašleme.

 

 

Metodika Trend Language Solutions:

V podobných projektech mám osobně zkušenost s angličtinou pro stavebnictví, angličtinou pro obchodní zástupce, IT angličtinou a také angličtinou zaměřenou na strojní průmysl. Naši lektoři byli vybíráni na základě jejich dosavadních pracovních zkušeností. Pro mě jako metodika jazykové školy je důležité zjistit potřeby dané firmy a seznámit s nimi lektory, kteří se snaží volbou vhodných materiálů připravit jazykovou výuku s důrazem na komunikační stránku jazyka, ať písemnou nebo ústní.

Pavel Knot

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců – POVEZ II

Projekt, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Pro koho je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy (zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy).

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. Vzdělávání bude realizováno na území ČR, případně mimo ČR, pro zaměstnance provozoven zaměstnavatele (s výjimkou provozoven na území Hlavního města Prahy), kteří jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska či pro občany třetích zemí s trvalým pobytem na území ČR.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  1. externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),

  2. interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

img
On-line poptávka

Přihlašte se k odběru novinek z našeho blogu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím